จุดเด่นของบริการ

1. หน่วยงานลดภาระในการพัฒนา ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบออนไลน์ การรับ-ส่งข้อมูล ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. หน่วยงานลดภาระจัดหาเครื่องแม่ข่ายและบุคคลากรเพื่อดูแลรักษาระบบ
4. ลดการใช้กระดาษ
5. การจัดส่งหนังสือ ข้ามหน่วยงาน รวดเร็ว ตรวจสอบวันและเวลาในการรับ-ส่ง ได้

ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ (E-Sarabun)


ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์

           ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงาน ท้องถิ่นจังหวัด อำเภอ เทศบาล อบต. (e-Saraban) คือ ระบบให้บริการรับส่ง หนังสือ จัดเก็บเอกสาร เพื่อส่งต่อ สั่งการและลงนามในเอกสารหรือส่งเข้าระบบหนังสือเวียน ที่มีการลงนาม รับทราบ ผ่านระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสาร รองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานได้พร้อมๆ กัน การใช้งานออนไลน์ลักษณะ Web Application ซึ่งฟังก์ชั่นของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้อง ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สร้างความสะดวกในการจัดเก็บค้นหาเอกสาร ลดการใช้กระดาษ ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยที่หน่วยงานภาครัฐสามารถลดภาระในการจัดหาเครื่องแม่ข่ายสำหรับติดตั้ง รวมไปถึงลดต้นทุนในการบำรุงรักษาระบบ